Loading ...
HUNG YUAN, CHIEN 簡弘原

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1991-10-03
風行網球
單打
雙打

過去賽事結果

風行網球X 隊長盃|UTR賽事

3.0-3.5組
2023/12/01 - 01/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
Weicheng Ku
HUNG YUAN CHIEN
12/15
Finals
7.0
6.0
6
4
HUNG YUAN CHIEN
Kang-Fu LIN
12/15
四強
6.0
5.0
6
1
HUNG YUAN CHIEN
Toung Chung Lin
12/14
八強
6.0
5.0
6
1

2023年11月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2023/11/11 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ying Hung Ian Huang
HUNG YUAN CHIEN
11/15
Round of 16
7.0
6.0
6
4

2023年11月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2023/11/11 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Sheng huai WU
HUNG YUAN CHIEN
11/15
八強
9.0
6.0
6
2
HUNG YUAN CHIEN
Yun Han SHIH
11/15
Round of 16
6.0
4.0
6
1

2023年8月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2023/08/12 - 08/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Yi KUO
HUNG YUAN CHIEN
08/17
八強
0.0
6.0
6
3

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chao Hong CHIEN
HUNG YUAN CHIEN
05/24
四強
7.0
6.0
6
3
HUNG YUAN CHIEN
JIN XUAN TIAN
05/24
八強
6.0
6.0
7
5

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ying Hung Ian Huang
HUNG YUAN CHIEN
05/24
八強
6.0
6.0
6
4
HUNG YUAN CHIEN
WEI-HSI SUN
05/24
Round of 16
6.0
5.0
6
2
HUNG YUAN CHIEN
Chun-Wei TSAI
05/24
Round of 32
6.0
4.0
6
1

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Caden Hsia
HUNG YUAN CHIEN
11/23
八強
5.0
5.0
6
3

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po Ying LEE
HUNG YUAN CHIEN
11/23
四強
7.0
5.0
6
3
HUNG YUAN CHIEN
TING-LUN Wang
11/23
八強
5.0
4.0
6
2
HUNG YUAN CHIEN
Ian WU
11/23
Round of 16
5.0
6.0
6
3
HUNG YUAN CHIEN
Wei Min HUANG
11/23
Round of 32
5.0
4.0
6
2

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Zheng Lun Chen
HUNG YUAN CHIEN
06/19
八強
5.0
4.0
6
1
HUNG YUAN CHIEN
JUN KAI ZHAN
06/18
Round of 16
4.0
5.0

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.5 單打 Singles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Chiao Fang
HUNG YUAN CHIEN
06/18
Round of 16
6.0
4.0
6
2

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U7.5單打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsiang Jen Hou
HUNG YUAN CHIEN
05/08
Round of 16
7.0
0.0
arrow